КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Озерова Людмила Андріївна»

Озерова Людмила Андріївна

викладач кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 219 ауд.

Е-mail: ludmila.ozerova16@ukr.net

Народилась 16 січня 1989 року в місті Біла Церква, Київської області.

З 2006 по 2010 р. навчалась в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя географії.

З 2010 по 2011 р. навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія» та здобула кваліфікацію вчителя географії, біології, валеології та основи економіки, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

З 2015 р. працювала лаборантом кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2019 р. працює викладачем-стажистом кафедри географії та методики її навчання.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4964-0298

Основні наукові публікації

Браславська О.В., Озерова Л.А., Бойко Б.І. умови комфортності екологічного стану навколишнього середовища. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: V всеукр. наук-практ. Інтернет-конф. (21-22 листоп. 2019р.). умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 5- 8

Браславська О.,Пєтух В., Озерова Л. Наслідки взаємодії суспільства і природи. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: ВІЗАВІ, 2020. Вип. 22. С. 12–16.

2021

Браславська О. В., Герасименко В. В., Озерова Л. А. Класифікація форм туристської діяльності. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. Вип. 24. С. 53–57.

Браславська О. В., Рожі І. Г., Озерова Л. А. Основи картографічної підготовки в шкільному курсі фізичної географії. Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернетконф. (Умань, 28 квіт. 2021 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. C. 54–56.

2022

Браславська О.В., Озерова Л.А. Рекреаційна географія: навч.-метод. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 225 с.

Браславська О.В., Озерова Л.А. Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: Візаві, 2022. Вип 1(125). С. 126–136. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2022/1/17.pdf

Назаренко Т., Браславська О., Озерова Л., Вивчення географії в закладах загальної середньої освіти через інтегрований зміст курсів за вибором. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, Умань: Візаві, 2022. Вип. 1(7). С. 39–49. URL http://journals.uran.ua/index.php/2706-6258

Браславська О.В., Озерова Л.А., Половка В.С. Сучасні освітні цілі вивчення географії в школі. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2022. С 78–83.

Браславська О.В., Озерова Л.А., Половка В.С. Сучасні освітні цілі вивчення географії в школі. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2022. С 78–83.

Braslavska O., Ozerova L, Vitiuk V., Honcharuk O., Boryn G. Application of modern innovative practices in professional training of future teachers. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Special Issue 27, 12(1), 2022, Р.6–11. URL:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/PDF/120127.pdf

. Ozerova L. Technological competence of the future teacher of natural disciplines. Modern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovative. Issue N 21. Part 3. June 2022. Р. 48–55. URL:https://www.proconference.org/index.php/usc/issue/view/usc10-01

2023

Ozerova L. А., Sazhiyenko A. Р. Implementation of intersubject connections in the sphere of environmental education. Modern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und innovativ e. Issue N 19. Part 2. June 2023. Р. 127–132. https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit25-05-107/5513

Браславська О., Озерова Л. Підготовка майбутнього фахівця до використання інтернет-технологій у практичній діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2023. Вип. 3. С. 78‒ 87. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/289894

Браславська О. В., Озерова Л. А., Машманюк Н. Б. Вплив експлуатації родовищ корисних копалин на довкілля. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Вип. 26 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [редкол.: Миколайко В. П., Браславська О. В., Красноштан І. В. [та ін.] ; відп. за вип. Совгіра С. В.]. – Умань: Видавець «Сочінський М. М., 2023. С. 69 – 72. https://pgf.udpu.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/11/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D 0%BA-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1.pdf

Озерова Л. А., Браславська О. В., Левченко С. В. Характеристика туристсько-рекреаційного комплексу Італії. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Вип. 26 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Видавець «Сочінський М. М., 2023. С. 85 – 88. https://pgf.udpu.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/11/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D 0%BA-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1.pdf