КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Безлатня Любов Олександрівна»

Л.О. Безлатня

Безлатня Любов Олександрівна

кандидат географічних наук,доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 312 ауд.,

E-mail: lubovbezlatnya@gmail.com

Народилася в с. Йосипівка Кіровоградської області. У 2003 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  за фахом «Вчитель біології, географії, валеології та основ екології». У 2004р. закінчила магістратуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і отримала кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, викладач географії».

В університеті працює з 2005 року на посаді викладача. У 2012-2017 року навчалася в аспірантурі на кафедрі географії Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію. Тема дисертаційного дослідження: «Культурні ландшафти міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України». Науковий керівник – Денисик Г. І. доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Наукові інтереси: антропогенне ландшафтознавство, міжзональні геоекотони, культурні ландшафти – їх раціональне використання наявних, розбудова та охорона. Опубліковано понад 100 праць наукового і навчально-методичного характеру.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6567-0983

Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Кравцова І.В., Запорожець Л.М., Безлатня Л.О., Рожі І.Г. Географічні об’єкти України та залучення студентської молоді до їх вивчення : колективна монографія/ за ред. О. В. Браславської. Ч. 3. Умань: Візаві, 2020. 218 с.

Denysyk H.I., Valchuk-Orkusha O.M., Sytnyk O.I., Kozynska I.P. Bezlatnia Taking into account regional environmental conditions in the functioning of road  JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY 2021 30(2), pp. 231–238 Web of Science

Безлатня Л. О., Гурбангелдієва О. М., Аеропорти Туркменістану. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 10–13

Безлатня Л. О., Лебідь Т. В Унікальність біофілоти НПП «Кармелюкове Поділля» Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 13–17.

Безлатня Л. О., Попенко Н. В., НПП «Кармелюкове Поділля», як об’єкт ПЗФ вінницької області Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничо-географічного факультету. Умань: Видавничополіграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 17–20.

Рожі І. Г., Безлатня Л. О., Безлатня Ю. В. Історія створення дендропарку «Олександрія». Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади: (проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest») : зб. мат. всеукр. наук.- практ. конф. (Гайворон, 21 трав. 2021 р.). Умань : Візаві, 2021. С. 178–182.

Безлатня Л. О., Гурбангелдієва О. М., Аеропорти Туркменістану. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 10–13.

Безлатня Л. О. Культурні ландшафти Середнього Побужжя: монографія. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 184 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 14 від 25 квітня 2023 р.);

Безлатня Л. О. Географія материків і океанів: навч. посіб. Умань: Візаві, 2023. 200 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №15 від 30 травня 2023 року).

Любич, В. В., Безлатня, Л. О., Войтовська, В. І., Марченко, Т. М. Макро- й мікроскладники крохмалю різних сортів соризу (Sorghum orysoidum). Новітні агротехнології, 11(1). https://doi.org/10.47414/na.11.1.2023.275472

Безлатня, Л. О., Гармата, О. М., Герасимчук, О. Л., Притуляк, Т. С., Гарбич, Я. В. Формування екологічної культури у здобувачів вищої освіти. Вісник науки і освіти. 6 (12) 2023. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-6(12)-267-279

Стецула Н. О., Гармата О. М., Пшенична Н. С., Безлатня Л. О., Худоярова О. С. Особливості екологічної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей під час військових дій в Україні. Вісник науки і освіти. 10 (16) 2023. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-878-889

Денисик Г. І., Ситник О. І., Безлатня Л.О., Працьовитий М. Просторово-часовий аналіз процесу антропогенізації міжзонального геоекотону «лісостеп – степ» Правобережної України. Історико-географічні дослідження в Україні. Київ, 2022. Вип. 16. C. 6–81. http://resource.history.org.ua/issue/geo/2022/16