КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Герасименко Оксана Володимирівна»

IMG_9530

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 221 ауд.,

E-mail: o.v.herasymenko@udpu.edu.ua

 

Народилася 27 травня 1974 року в м. Умань Черкаської обл.

У 1992р. вступила до Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини на природничо-географічний факультет, який закінчила у 1997р.

В Уманському державному педагогічному університеті працює з 2015р. на посадах викладача, доцента кафедри географії та методики її навчання.

Захистила кандидатську дисертацію у 2017р. за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки під керівництвом доцента, к.п.н. Бондаренко Г.В. Тема дисертації «Організаційно-педагогічні засади діяльності попечительських рад у навчальних закладах України(ХІХ-початок ХХ ст.)».

Викладає дисципліни «Основи теорій суспільної географії», «Регіональна економічна і соціальна географія».

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57270893500

WofS https://www.webofscience.com/wos/author/record/447206

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0127-0953

Publons https://publons.com/researcher/4674063/oksana-herasymenko/

Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Браславська О.В., Герасименко О.В. Умови успішної підготовки учнів до вибору сфери майбутньої професійної діяльності. Психологопедагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2020. Вип. 1 (3), ч. 2. С. 22–29.

Герасименко О.В. Регіональна економічна і соціальна географія: навчальний посібник (практичний курс). Вінниця: ТОВ «Твори», 2021. 148 с. (рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол №15 від 30.03.2021 року).

Герасименко О.В. Адміністративно-територіальна реформа на терені західної частини Черкаської області: кінець ХІХ- початок ХХ ст. Modern engineering and innovative technologies. Karlsruhe, Germany. 2021. №15. С. 66–71.

Браславська О. В., Герасименко В. В., Озерова Л. А. Класифікація форм туристської діяльності. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. Вип. 24. С. 53–57.

Браславська О.В., Герасименко О.В. Редевелопмент промислових підприємств (на прикладі м. Умань Черкаської області). Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. № 6(8). С. 654 C. 319–331. URL:http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/index.

Герасименко О.В. Міграції українців у період російсько-українськоївійни (на прикладі Уманської територіальної громади Черкаської області). Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 25. С. 42–47.

Koliada N., Kravchenko O., Berezivska L., (…), Herasymenko O., Shevchuk O. Youth Policy: From Educational Subject to Scientific and Practical Developments. Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 319. P. 1235–1241. (Scopus) URL:https://www.scopus.com/results/results.uri?sid=b8d3bca732fe9818c0dd40ce4e591d b6&src=s&sot=b&sdt=b&origin=searchbasic&rr=&sl=34&s=DOI

Koliada, N., Kravchenko, O., Berezivska, L., (…), Herasymenko, Youth Policy: From Educational Subject to Scientific and Practical Developments Lecture Notes in Networks and Systems 2021, 319, pp. 1235–1241 URL:https://www.s copus.com/results/r esults.uri?sid=b8d3

Герасименко О. В. Тестові завдання з географії для підготовки до ЗНО: навч. посіб. Вінниця: ТОВ «Твори», 2023. 167 с. (протокол №6 від 30 січня 2023 року).

Герасименко О. В. Зона впливу міжнародних транспортних коридорів в Одеській області. International periodic scientific journal. 2023. № 21-02. С. 49–53. https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj21-02/swj21-02

Герасименко О. В., Рожі І. Г. Використання Google Jamboard в навчанні суспільно-географічних дисциплін майбутніх вчителів географії. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2023. № 1. С. 98-106. https://psv.udpu.edu.ua/article/view/278752

Герасименко О. В. Використання інтерактивних технологій колективно-групового навчання (на прикладах вивчення шкільних курсів географії та природознавства «Пізнаємо природу»). Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2023. № 3. С. 88-94. https://znp.udpu.edu.ua/article/view/289897