КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Рожі Інна Георгіївна»

Рожі Інна Геогріївнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 312 ауд.,

E-mail: inna.rozhi.93@gmail.com

Народилась 16 грудня 1993 року в с. Тинівка, Жашківського району, Черкаської області.
З 1999 по 2010 р. навчалася в Тинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
З 2010 по 2014 р. навчалась в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом бакалавра та здобула кваліфікацію вчителя географії.
З 2014 по 2015 р. навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію географа. Вчителя географії, біології та економіки. Організатора краєзнавчо-туристської роботи.
Також протягом 2014-2015 р. здобула ступінь магістра та кваліфікацію географа. Викладача географії.
З 2014 по 2015 р. працювала лаборантом кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
З 1 листопада 2015 року зарахована до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
З 1 вересня 2017 р. працює викладачем кафедри географії та методики її навчання.

29 березня 2018 року захистила дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів географії  до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного підходу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові інтереси: краєзнавчо-туристська робота та педагогічні технології в процесі навчання.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7950-525X

Бібліометрика української науки http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/

Web of science https://www.webofscience.com/

Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Кравцова І.В., Запорожець Л.М., Безлатня Л.О., Рожі І.Г. Географічні об’єкти України та залучення студентської молоді до їх вивчення : колективна монографія/ за ред. О. В. Браславської. Ч. 3. Умань: Візаві, 2020. 218 с.

Браславська О.В., Рожі І.Г. Сучасний стан туризму й рекреації в Черкаській області. Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму: колективна монографія / за ред. Н. Є. Пангелової. Переяслав (Київська обл.): Домбровський Я.М., 2020. С. 33–43.

Рожі І.Г., Браславська О.В. Компетентнісний підхід до краєзнавчотуристської роботи майбутніх учителів географії. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2020—240 с.

Браславська О. В., Рожі І. Г. Сільський туризм як один із видів туризму на території України. Dynamics of the development of world science: the 7 th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. Р 275-280.

Браславська О. В., Рожі І. Г., Барвінок О. Р. Умови дієвості туристськорекреаційного потенціалу території. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-р. дитячо-юнацьк. туризму в Україні (Кропивницький, 03 квіт. 2020 р.). Київ – Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. С. 125–130.

Braslavska O. V., Rozhi I. G. Peculiarities of innovative learning in a modern educational environment (Особливості інноваційного навчання в сучасному освітньому середовищі). Балканско научно обозрение. Том 4 № 2(8) ((Balkan Scientific Review. Т. 4. № 2(8) pedagogical sciences)). Педагогически науки. България, «Научен хронограф» ЕООД, 2020. С. 24-27.

Braslavska O., Rozhi I., Novhorodska Y., Skrypnyk N Information technologies in the formation of professional AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINAR Y RESEARCH 2021., V. 11, Issue 1, Pages: 139–142 Special Issue: 17. Web of Science

Bezschasnyuk A., Rozhi I. Theoretical and methodological fundamentals of the study of sacred objects. The world of science and innovation. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. P. 40–43

Рожі І. Г. Історична географія: навч. посіб. Умань: Візаві, 2021. 170 с.

Браславська О. В., Рожі І. Г. Краєзнавчі аспекти вивчення історикокультурної спадщини в геокультурному просторі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. Випуск 5К (134) 21. Серія № 15. С. 176–181

Рожі І.Г. Формування краєзнавчої компетентності майбутніх учителів географії. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 248 с. (рекомендовано вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, 29 листопада 2022 року, протокол № 6)

Браславська О.В., Рожі І.Г. Краєзнавство і туризм: навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 300 с.

Ячменюк М., Корнус О., Браславська О., Рожі І. Особливості формування «soft skills» у здобувачів вищої освіти в умовах педагогічного закладу вищої освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань: Візаві, 2022. Вип. 2. С. 16–26. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/262819

. Браславська О.В., Рожі І.Г., Куца Р.В. Культурна спадщина як елемент соціоекологічної рівноваги. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 25. С. 13–15

Rozhi, I., Humenyuk, H., Fomin, M., Moskalenko, M., Pologovska, I., & Shchabelska, V. An Integral Model of Training of Future Teacher of Geography for the Local History and Tourism Work on the Basis of Competence. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2022. 14 (3). Pp. 363–391. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/14.3/614

Inna Rozhi, Oksana Braslavska, Vitalii Honcharuk, Nataliia Horbatiuk. Formation of local studies competence of the future geography teacher using methodological approaches. Pedagogy and Education Management Review. Scientific Centre of Innovative Researches OÜ. 2022. Issue 3 (9). S. 49–57.

Inna Rozhi, Oksana Braslavska, Vitalii Honcharuk, Nataliia Horbatiuk. Formation of local studies competence of the future geography teacher using methodological approaches. Pedagogy and Education Management Review. Scientific Centre of Innovative Researches OÜ, 2022. Issue 3 (9). S. 49–57

Rozhi, I., Moskalenko, M., Moskvichova, O., Babenko, L., Nosachenko, V., & Hariunova, Y. Tourism Local Lore in the Modern System of Education Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 15(1), 159-175. https://doi.org/10.18662/rrem/15.1/691

Naradovyi B., Rozhi I. Use of GIS technologies for geodesic assessment of land resources and cadastral activities. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. № 3 (2023). https://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/47009

Рожі І. Г. Формування краєзнавчої компетентності майбутніх учителів географії; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Сочінський М.М.», 2023. 248 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № від 29 листопада 2022 року).

Мельничук О., Рожі І. Проблеми формування у студентів пілностності знань про живу природу при вивченні природничих дисциплін. Сучасна інженерія та інноваційні технології. №5 (25-05), 2023. С. 106– 111. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-05-103

Браславська О. В., Рожі І. Г. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя географії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. № 4. С. 165–175. https://intranet.vspu.edu.ua/naturalscience/index.php/journal/article/view/45

Герасименко О. В., Рожі І. Г. Використання Google Jamboard в навчанні суспільно-географічних дисциплін майбутніх вчителів географії. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2023. № 1. С. 98-106. https://psv.udpu.edu.ua/article/view/278752