КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Ситник Олексій Іванович»

Ситник Олексій Іванович

   

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 310ауд.

E-mail: sytnykuman@gmail.com

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Народився 24 вересня 1963 р. у м. Умань Черкаської області. У 1986 р. закінчив  географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за фахом «географ-метеоролог». По завершенню навчання працював інженером-бортспостерігачем у Дніпропетровській окремій воєнізованій частині з активного впливу на гідрометеорологічні процеси і у складі екіпажу фахівців-метеорологів втілював програму по збільшенню кількості опадів на територіях із нестійким зволоженням.

У 1987-2003 рр. працював на посаді вчителя географії та заступника директора з виховної роботи у загальноосвітніх школах м. Умані.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 2003 р. на посаді викладача, старшого викладача, доцента. У 2006-2010 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 р. у спецраді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив під керівництвом професора Г.І. Денисика кандидатську дисертацію на тему «Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України» за спеціальністю 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Загальна кількість публікацій у співавторстві та одноосібно складає понад 140 статей, навчальних посібників, монографій, серед яких «Міжзональний геоекотон лісостеп-степ Правобережної України» (2012 р.), «Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Черкаськой області» (2016 р.), «Метеорологія», «Гідрологія» (2012 р.), «Основи геоморфології» (2017 р.).

Створив методичну базу викладання таких дисциплін як «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», забезпечивши їх відповідними навчальними посібниками та приладами,та підняв на високий рівень організацію проведення навчально-польових  практик із зазначених дисциплін.

Наукові інтереси: міжзональні геоекотони, антропогенні ландшафти, історія впливу людини на ландшафти Центральної України.

Викладає курси «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», «Географія глобалізаційних процесів».

 

 

Основні наукові публікації

Ситник О. І. Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» правобережної України : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.11 «Констр. географія та рац. викор. прир. ресурсів» / О. І. Ситник. – Вінниця, 2011. – 184 с.

Денисик Г. І. Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України / Г. І. Денисик, О. І. Ситник – Вінниця : ПП «ТД « Едельвейс і К», 2012. – 217 с.

Ситник О. І. Водні антропогенні геоекотони міжзонального геоекотону «лісостеп – степ» Правобережної України // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 3 (71). – С. 266–272.

Загальна гідрологія: навч. посіб. / уклад. Вальчук-Оркуша О. М., Ситник О. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 236 с.

Методика дослідницької роботи на шкільному географічному майданчику: навч. посіб. / уклад. Ситник О. І., Трохименко Т. Г. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 220 с.

Ситник О. І. Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку ХХІ століття / О. І. Ситник, Т. Г. Трохименко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2013. – Вип. 25. – С. 197–205.

Навчальні програми географічних дисциплін : навчальні програми / уклад. О. В. Браславська, О. І. Ситник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 108 с.

Вальчук-Оркуша О. М. Метеорологія з основами кліматології : навч. посібник / О. М. Вальчук-Оркуша, О. І. Ситник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 224 с.

Географія глобалізаційних процесів / авт.-уклад. О.І. Ситник – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 111 с.

Ситник О. І. Стихійні гідрометеорологічні явища на території Одеської області / О. І. Ситник, К. С. Пугач, Т. Г. Трохименко // Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1, Ч. І. – С. 240–244.