КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Ситник Олексій Іванович»

Ситник Олексій Іванович

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 310 ауд.

E-mail: sytnykuman@gmail.com

Народився 24 вересня 1963 р. у м. Умань Черкаської області. У 1986 р. закінчив  географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за фахом «географ-метеоролог». По завершенню навчання працював інженером-бортспостерігачем у Дніпропетровській окремій воєнізованій частині з активного впливу на гідрометеорологічні процеси і у складі екіпажу фахівців-метеорологів втілював програму по збільшенню кількості опадів на територіях із нестійким зволоженням.

У 1987-2003 рр. працював на посаді вчителя географії та заступника директора з виховної роботи у загальноосвітніх школах м. Умані.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 2003 р. на посаді викладача, старшого викладача, доцента. У 2006-2010 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 р. у спецраді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив під керівництвом професора Г.І. Денисика кандидатську дисертацію на тему «Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України» за спеціальністю 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Загальна кількість публікацій у співавторстві та одноосібно складає понад 140 статей, навчальних посібників, монографій, серед яких «Міжзональний геоекотон лісостеп-степ Правобережної України» (2012 р.), «Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Черкаськой області» (2016 р.), «Метеорологія», «Гідрологія» (2012 р.), «Основи геоморфології» (2017 р.).

Створив методичну базу викладання таких дисциплін як «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», забезпечивши їх відповідними навчальними посібниками та приладами,та підняв на високий рівень організацію проведення навчально-польових  практик із зазначених дисциплін.

Наукові інтереси: міжзональні геоекотони, антропогенні ландшафти, історія впливу людини на ландшафти Центральної України.

Викладає курси «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», «Географія глобалізаційних процесів».

 ORCID https://orcid.org/0000-0002-8120-7032

Web of science https://www.webofscience.com/wos/author/record/218800

Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Ситник О.І., Кравцова І.В., Курнос І.Т., Ніколаєвський В.П., Хлевнюк О.Я., Петричук О.І. Природнича географія Гайворонського краю: монографія [за ред. О.І. Ситника, І.В. Кравцової]. Вінниця: ТВОРИ, 2021. 184 с.

Загальне землезнавство. Книга 2: навчальний посібник / уклад. О. Д. Лаврик, О. І. Ситник, В. В. Цимбалюк. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 214 с.

Ситник А.И., Андреев С.А. Основные черты методологии географии глобализационных процессов: синергетика, антропоцентризм, геосистемная парадигма. Вестник Таджикского национального университета. Душанбе. 2021. №5. С. 181–190.

Ситник О.І., Порощук А.О. Особливості міжнародного співробітництва в Арктиці. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 98–103.

.Ситник О.І., Петричук О.І. Меліорація як чинник розвитку аграрного сектору України в умовах глобальних змін клімату. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Вип. 24. Умань: Візаві, 2021. С. 75–85

Ситник О.І., Хабібулліна І.О. Активний вплив на гідрометеорологічні процеси: сутність і наслідки. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничо-географічного факультету. Умань: Видавничополіграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 103–106.

Climate Change & Sustainable Development: New Challenges of the Century: Monograph. Mykolaiv: PMBSNU – Rzeszow: RzUT, 2021. 492 p. Editors: prof. Olena Mitryasova & prof. Piotr Koszelnik Adaptation of the Territorial Communities to the Global Climate Changes Svitlana Sovhira, Oleksii Sytnyk, Nataliia Dushechkina

Denysyk H.I., Valchuk-Orkusha O.M., Sytnyk O.I., Kozynska I.P. Bezlatnia Taking into account regional environmental conditions in the functioning of road JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY 2021 30(2), рр. 231-238 Web of Science  

Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. / упоряд. О.І. Ситник, О.І. Петричук. Вінниця: ТВОРИ, 2022. 259 с.

Денисик Г., Чиж О., Ситник О. Розвиток комплексних природничих досліджень в Україні (частина друга). Історико-географічні дослідження в Україні. 2021. Випуск 15. С.45-57.

Ситник О.І., Мацієвич Т.О., Порощук А.О. Адаптація державної політики України в контексті кліматичних зміню Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 25. С. 47–54.

Sytnyk O.I., Bezlatnya L.O., Denysyk B.Hr. Interzonal geoecotone of Central Europe. Ландшафтознавство. 2022. Випуск 1 (1). С. 106–119.

Ситник О.І. Використання меліоративних систем в умовах Лісостепу Правобережної України. Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: зб. наук. праць. 4- й випуск. Херсон: ХДАЕУ, 2022. С. 39–45.

Oleksii Sytnyk, Liubov Bezlatnia, Oksana Valchuk-orkusha, Bohdan Denysyk. Anthropogenic landscapes of the interzonal geoecotones of «forest-steppe-steppe» of Ukraine as factores of its steppification. Modern Science. Prague. 2022. №3. P. 56-68.

Sytnyk O.I., Kravtsova I.V., Andreev S.A., Denysyk B.G., Bezlatnia L.O. On the question of the philosophical foundations of the geoecotones theory: synergetics, anthropocentrism, geosystem paradigm. JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. 2022. 31 (3). pp. 547-553. (Web of Science) URL: https://geologydnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/946/771

Ситник О. І., Козинська І. П., Петричук О. І. Геологія з основами геоморфології: метод. вказівки. Умань: Візаві, 2023. 107 с. (протокол №1 від 8 серпня 2022 року).

Канський В. С., Ситник О. І., Ярков С. В. Вінницька школа антропогенного ландшафтознавства (школа професора Григорія Івановича Денисика), Ландшафтознавство. 2023, 3 (1). С. 6–13 https://intranet.vspu.edu.ua/landscapescience/index.php/journal/issue/view/5

Денисик Г. І., Ситник О. І., Безлатня Л.О., Працьовитий М. Просторово-часовий аналіз процесу антропогенізації міжзонального геоекотону «лісостеп – степ» Правобережної України. Історико-географічні дослідження в Україні. Київ, 2022. Вип. 16. C. 6–81. http://resource.history.org.ua/issue/geo/2022/16

Денисик Г., Чиж О., Ситник О. Розвиток комплексних природничих досліджень в Україні (частина друга). Історико-географічні дослідження в Україні. 2021. Випуск 15. С.45-57.

Denysyk, H. I.,Chyzh, O. P.,Sytnyk, O. I. Voina, I. M., Ataman, L. V. Middle Landscape Belt of the East European Physical Geographical Country: Distinction, Structure, and Rational Environmental Management. Український географічний журнал 2022 (4), PP. 63–71. https://doi.org/10.15407/ugz2022.04

Kravtsova I.V., Sytnyk O.I., Nikolaievskyi V.P., Denysyk B.G. Anthropogenic transformation of the physical surface of the Hayvoron region on the exa mple of the Zavalivsk graphite deposit. 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Monitoring,, 2022. РР. 213–229. DOI 10.3997/2214- 4609.2022580164 (Scopus) https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-