КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Моніторинг якості освіти»

АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища.

Анкета щодо визначення якості надання освітніх послуг на ОПП другого (магістерського) рівня Середня освіта (Географія).

АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анкета для керівників-методистів з педагогічної практики (для керівників-методистів за фахом, з педагогіки та психології).

Визначення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності та заходів реагування на прояви академічної недоброчесності

Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи

АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

Анкета для опитування роботодавців


АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ

Анкета для опитування випускників


Шановний студенте!

Дайте, будь ласка, відверті відповіді на запитання щодо якості освітньо-професійної програми, за якою Ви навчаєтесь.

Анкета «Задоволеність студентів вузу з надання їм підтримки, результатами навчання, щодо створення умов для особистісного розвитку і виховання»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо забезпечення безпеки освітнього середовища

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійних програм, за якою вони навчаються

Анкета для студентів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Анонімне анкетування «Якість освіти в університеті очима студентів»

Анонімне анкетування серед студентів «Молодь проти корупції»

Опитувальник «Окремі питання вивчення відпрацювання студентами пропущених навчальних занять у ІІ половину дня»

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

АНКЕТА «ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ»