КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Керівництво»

Браславська Оксана Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, відмінник освіти України 
завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 219 ауд.

тел. 0505462253
Е-mail: oksana.braslavska@udpu.edu.ua

Браславська Оксана Володимирівна народилася у місті Умань Черкаської області. У 1990 році з відзнакою закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Виховання в дошкільних закладах» та отримала кваліфікацію вихователь в дошкільних закладах. У 1995 році з відзнакою закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Біологія і географія» за фахом вчитель біології і географії.

В університеті працює з 1995 року. За цей час пройшла шлях від асистента до професора, завідувача кафедри.

У 2001 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, а в 2003 р. отримала вчене звання доцента.

У 2011 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вчене звання професора Оксана Володимирівна отримала в 2013 р.

Професор Браславська О.В. є ініціатором проведення всеукраїнських й міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, Інтернет-конференцій: «Екологічна наука і освіта в педагогічних вузах України» (Умань, 2000), «Регіональні проблеми викладання географії» (Умань, 2004), «Природничі науки в закладах освіти України» (Умань, 2005), «Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність» (Умань, 2007), «Природничі науки і освіта у вимірах ХХІ століття» (Умань, 2011), «Уманщина географічна» (Умань, 2016), «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті» (Умань, 2015–2019), «Географія та екологія: наука і освіта» (Умань, 2006–2018).

Наукові дослідження орієнтовані на розширення основ компетентнісного підходу в освіті, формування професійного потенціалу вчителя, краєзнавчо-туристської роботи майбутніх учителів географії, дослідження рекреаційного потенціалу регіону. Під керівництвом Браславської О. В. було захищено 3 кандидатські дисертації із проблем формування професійної компетентності майбутніх учителів та їх підготовки до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії.

Професор Браславська О.В. має 324 публікації, з них 256 наукового та 68 навчально-методичного характеру. Із них: 168 публікацій у наукових фахових виданнях, 5 монографій (2 – одноосібні), 3 навчальних посібника рекомендованих МОН України.

Оксана Володимирівна є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Виступає опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (8 опонувань), кандидата педагогічних наук (12 опонувань).

Протягом останніх років професор Браславська О.В. була заступником головного редактора «Збірника наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини». Брала участь у розробленні держбюджетних тем «Вивчення біорізноманіття як аспект гуманізації освіти студентської та учнівської молоді» (номер державної реєстрації 0100U000316) у 2000 – 2002 рр. і «Трансформація ландшафтних екосистем Центральної частини басейну річки Південний Буг та участь молоді у їх відтворенні» (номер державної реєстрації 0105U007891) у 2006 − 2009 рр.

Кафедра географії та методики її навчання пройшла довгий шлях свого розвитку і, не дивлячись на декількаразову зміну назви, залишилася провідною в системі підготовки майбутніх учителів географії на Черкащині. Колектив кафедри географії та методики її навчання (3 доктори наук, 12 кандидатів педагогічних і географічних наук, доцентів, з них 6 докторантів, 1 аспірант, 4 лаборанти) під керівництвом професора Браславської О.В. є символом високого рівня компетентності у викладацькій справі. Кафедра неодноразово займала перше місце в змаганні з навчально-методичної й наукової роботи.

За багаторічну сумлінну працю та успіхи у професійній діяльності, створення посібників, монографій, завершених наукових досліджень, визнання результатів діяльності в Україні та за її межами Браславська Оксана Володимирівна була відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (№ 118941, травень, 2007 р.), Почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради (серпень, 2011 р.), знаком «Відмінник освіти України» (№ 172, травень 2012 р.), медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (протокол рішення Президії Академії наук вищої освіти України № 7 від 24 жовтня 2017 року).

Володіючи високим рівнем компетентності у викладацькій діяльності, Браславська О. В. читає курси лекцій «Методика навчання географії у профільній школі», «Рекреаційна географія», «Краєзнавство і туризм» та ін.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0852-686X

Publons https://publons.com/researcher/2900679/oksana-braslavska/

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216752379

Бібліометрика української науки http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/

Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Prokopenko O., Osadchenko I., Braslavska O., Malyshevska I., Pichkur M., Tyshchenko V. Competence approach in future specialist skills development International Journal of Management Volume 11, Issue 4, April 2020, Article number IJM_11_04_062, Pages 645-656

Valentyna Slipchuk, Oksana Braslavska, Alexander Kobernyk, Innola Novykova, Tetyana Remekh, Наlyna Kobernyk. Innovative teaching technologies at Universities. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 253-263.

Браславська О.В., Рожі І.Г. Сучасний стан туризму й рекреації в Черкаській області. Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму: колективна монографія / за ред. Н. Є. Пангелової. Переяслав (Київська обл.): Домбровський Я.М., 2020. С. 33–43.

Рожі І.Г., Браславська О.В. Компетентнісний підхід до краєзнавчотуристської роботи майбутніх учителів географії. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2020—240 с.

Браславська О. В., Рожі І. Г. Сільський туризм як один із видів туризму на території України. Dynamics of the development of world science: the 7 th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. Р 275-280.

Денисик Г.І., Браславська О.В., Воловик В.М., Вальчук-Оркуша О.М., Буряк-Габрись І.О., Стефанков Л.Л. Каркасні антропогенні ландшафти: монографія / за ред. Г.І. Денисика, О.В. Браславської. Вінниця: ТВОРИ, 2021. 316 с.

Galuzinskaya M.I., Braslavska O.V., Krasnoshtan I.V. Nebikova T.A. Manziy O.P., Melʹnyk O.V. Innovative Ansätze zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung der Gesundheit: Vorbereitung angehender Lehrkräfte auf die Einführung kreativer Lerntechnologien. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 8. 2021. 236 р.

Галузінська М.І., Браславська О.В. Вступ до спеціальності: навчальний посібник. Умань: Візаві, 2021. 196 с.

Omelyanenko V., Braslavska O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Kliasen N., C-engineering based Industry 4.0 innovation networks sustainable International Journal of Computer Science and Network Security 2021. Vol. 21. № 9. P. 267–274. DOI https://doi.org/10.2 2937/IJCSNS.2021.

Браславська О. В., Барвінок Н. В. Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії при вивченні дисциплін фундаментальної підготовки. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2021. Вип. (15). С.6–16.

Браславська О. В., Галузінська М. І., Урвант А. С. Фреймізація навчання: можливості формування творчої активності учнів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань: Візаві, 2021. Вип. 1. С. 60–72

Браславська О. В., Рожі І. Г. Краєзнавчі аспекти вивчення історикокультурної спадщини в геокультурному просторі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. Випуск 5К (134) 21. Серія № 15. С. 176–181.

Браславська О. В. Системний аналіз факторів привабливості території як компонента туристського і рекреаційного потенціалу. Географія та туризм. Київ: Альфа-ПІК, 2021. Вип. 62. С. 3–12.

Криловець М. Г., Браславська О. В. Соціально-виховна робота на уроках географії. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2021. Вип. 1(23). С. 16–24.

Braslavska O.V., Halusinska M.I., Kramska Z.M. et al. Wissenschaft für den modernen menschen die bildung der valeologischen kultur des zukünftigen lehrers im arbeitssystem der höheren und vorhochschulischen bildungseinrichtungen. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 8. Teil 1. 2022. 242 р. https://www.bmbf.de/bmbf/de/europa-und-die-welt/forschen-in-europa/europaeischerforschungsraum/daten-und-fakten-zum-efr/daten-fakten-zum-europaeischenforschungsraum-efr.html

Браславська О.В., Озерова Л.А. Рекреаційна географія: навч.-метод. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 225 с. 2.

Браславська О.В., Рожі І.Г. Краєзнавство і туризм: навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 300 с.

Braslavska O., Ozerova L, Vitiuk V., Honcharuk O., Boryn G. Application of modern innovative practices in professional training of future teachers. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Special Issue 27, 12(1), 2022, Р.6–11. URL:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/PDF/120127.pdf

Pasieka, S., Kirdan O., Braslavska O., Kosmidailo I., Oliinyk O., Povorozniuk I., Drobotova M. The economic role of tourism in european countries’ sustainable development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2-22. 44(3). P. 323–337. (Web of Science)

Inna Rozhi, Oksana Braslavska, Vitalii Honcharuk, Nataliia Horbatiuk Formation of local studies competence of the future geography teacher using methodological approaches. Pedagogy and Education Management Review. Scientific Centre of Innovative Researches OÜ Issue 3 (9), 2022. S. 49– 57.

Braslavska O. Personality-oriented learning – a condition for adolescents selfdevelopment in geography lessons. Modern Technology and Innovative Technologies. Germany, Karlsruhe: Sergeieva&Co Lußstr. Р. 8–17.

Inna Rozhi, Oksana Braslavska, Vitalii Honcharuk, Nataliia Horbatiuk. Formation of local studies competence of the future geography teacher using methodological approaches. Pedagogy and Education Management Review. Scientific Centre of Innovative Researches OÜ, 2022. Issue 3 (9). S. 49–57.

Браславська О.В., Герасименко О.В. Редевелопмент промислових підприємств (на прикладі м. Умань Черкаської області). Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. № 6(8). С. 654 C. 319–331. URL:http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/index.

Браславська О.В., Озерова Л.А. Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: Візаві, 2022. Вип 1(125). С. 126–136. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2022/1/17.pdf

Назаренко Т., Браславська О., Озерова Л., Вивчення географії в закладах загальної середньої освіти через інтегрований зміст курсів за вибором. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, Умань: Візаві, 2022. Вип. 1(7). С. 39–49. URL http://journals.uran.ua/index.php/2706-6258

Совгіра С. В., Браславська О. В., Душечкіна Н. Ю. Еколого-технологічні особливості та практико-орієнтований характер підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2021. Вип. 10 (114). С. 318−330.

Совгіра С., Браславська О. Освіта для сталого розвитку як основа формування екологічної культури майбутніх фахівців. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань: Візаві, 2022. Вип.3. С. 26–36.

Совгіра С., Браславська О. Формування конкурентоспроможного фахівця у процесі професійно-екологічної освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2022. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 69. С. 79–87. URL: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=27942.pdf

Ячменюк М., Корнус О., Браславська О., Рожі І. Особливості формування «soft skills» у здобувачів вищої освіти в умовах педагогічного закладу вищої освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань: Візаві, 2022. Вип. 2. С. 16–26. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/262819

Браславська О.В., Рожі І.Г., Куца Р.В. Культурна спадщина як елемент соціоекологічної рівноваги. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 25. С. 13–15.

Браславська О.В., Озерова Л.А., Половка В.С. Сучасні освітні цілі вивчення географії в школі. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2022. С 78–83.

Браславська О.В., Озерова Л.А., Половка В.С. Сучасні освітні цілі вивчення географії в школі. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2022. С 78–83.

Volovyk V. M., Braslavska O. V., Valchuk-Orkusha. Podillya w strukturze granicy krajobrazu etnokulturowego Europy wschodniej. Ландшафтознавство. Вінниця: ФОП. Корзун Д. Ю., 2022. Вип. 1 (1). С. 96–106.

Braslavska О. V. Cobernik O.M., Maksiutov А. А., Roji I. H. Projecting the content of geographic disciplines. Moderní aspekty vědy: XXIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. str. 512–522. http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-29.pdf

Браславська О. В. Методика навчання географії у профільній освіті: навч. посіб. Умань: Візаві, 2023. 373 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 28 лютого 2023 року).

Boryn G., Bakhmat N., Horina O., Horska H. Braslavska O. Development of general competences in higher education students: soft skills and basics of scientific research. AD Alta-journal of interdisciplinary research, 2023. 13(2) PP. 96–100. Special Issue 35. https://www.magnanimitas.cz/ad-alta-journalof-interdisciplinary-research

Marynchenko I., Braslavska O., Levin O., Bielikova Y., Chumak T. Modern tools for increasing the efficiency of distance education in the conditions of digit alization. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research, 2023. 13(1), Special Issue 32. РР. 87–91. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/papers/A_17.pdf

Sovhira, S., Braslavska, O., Dushechkina, N., Liulenko, S., & Zadorozhna, O. Training of future teachers of natural sciences for the use of information and communicat ion technologies in their professional activities. Amazonia Investiga, 2022. 11(60), РР. 167–176. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2222

Braslavska O., Pashchenko M. Features of professional competence formation of future teachers in higher education inst itutions. Modern engineering and innovative technologies Heutiges Ingenieurwesen und i nnovative. Issue N 25. Part 5. June 2023. Р. 3– 9. https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit25-05/meit25-01

Браславська О. В., Рожі І. Г. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя географії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. № 4. С. 165–175. https://intranet.vspu.edu.ua/naturalscience/index.php/journal/article/view/45

Браславська О В, Совгіра С В. Модель формування готовності майбутніх учителів хімії до професійної діяльності. Наукові записки Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2023. С. 15–21. https://sites.google.com/uica.education/nayka/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA% D0%BE%D0%B2%D1%96- %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-3/2

Совгіра С. В., Браславська О. В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до розв’язування ситуаційно-методичних задач. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. С. 150–160. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/5515

Браславська О., Озерова Л. Підготовка майбутнього фахівця до використання інтернет-технологій у практичній діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2023. Вип. 3. С. 78‒ 87. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/289894

Шуканова А., Шуканов П., Браславська О. Освіта для сталого розвитку у навчанні географії на засадах упровадження компетентнісного підходу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: Візаві, 2023. Вип. 2(28). С. 6– 16. http://psv.udpu.edu.ua/issue/view/16619

Кисельов Ю.О., Браславська О.В., Кисельова О.О., Сопов Д.С. Поняттєво-термінологічна система геохоричної концепції організації ландшафтної оболонки землі. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Випуск 18. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 79– 90. https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/351

Боровий В. О., Браславська О. В., Максютов А. О Розробка технології спільного застосування супутникових та традиційних засобів та методів побудови локальних геодезичних мереж. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Київ, 2023. Випуск 3(103). С. 20–37. https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/issue/view/93

Браславська О. В., Хотинська О. М. ГІС-технології в географічній освіті: реалії сьогодення Природничі науки і освіта: зб. наук. праць природничогеографічного ф-ту. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2023. С. 7–10. https://pgf.udpu.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/05/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D 0%9A-3-05-23.pdf

Браславська О. В., Озерова Л. А., Машманюк Н. Б. Вплив експлуатації родовищ корисних копалин на довкілля. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Вип. 26 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [редкол.: Миколайко В. П., Браславська О. В., Красноштан І. В. [та ін.] ; відп. за вип. Совгіра С. В.]. – Умань: Видавець «Сочінський М. М., 2023. С. 69 – 72. https://pgf.udpu.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/11/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D 0%BA-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1.pdf

Озерова Л. А., Браславська О. В., Левченко С. В. Характеристика туристсько-рекреаційного комплексу Італії. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Вип. 26 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Видавець «Сочінський М. М., 2023. С. 85 – 88. https://pgf.udpu.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/11/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D 0%BA-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1.pdf