КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Керівництво»

Браславська Оксана Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, відмінник освіти України 
завідувач кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 219 ауд.

тел. 0505462253
Е-mail: oksana.braslavska@udpu.edu.ua

Браславська Оксана Володимирівна народилася у місті Умань Черкаської області. У 1990 році з відзнакою закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Виховання в дошкільних закладах» та отримала кваліфікацію вихователь в дошкільних закладах. У 1995 році з відзнакою закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Біологія і географія» за фахом вчитель біології і географії.

В університеті працює з 1995 року. За цей час пройшла шлях від асистента до професора, завідувача кафедри.

У 2001 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, а в 2003 р. отримала вчене звання доцента.

У 2011 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вчене звання професора Оксана Володимирівна отримала в 2013 р.

Професор Браславська О.В. є ініціатором проведення всеукраїнських й міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, Інтернет-конференцій: «Екологічна наука і освіта в педагогічних вузах України» (Умань, 2000), «Регіональні проблеми викладання географії» (Умань, 2004), «Природничі науки в закладах освіти України» (Умань, 2005), «Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність» (Умань, 2007), «Природничі науки і освіта у вимірах ХХІ століття» (Умань, 2011), «Уманщина географічна» (Умань, 2016), «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті» (Умань, 2015–2019), «Географія та екологія: наука і освіта» (Умань, 2006–2018).

Наукові дослідження орієнтовані на розширення основ компетентнісного підходу в освіті, формування професійного потенціалу вчителя, краєзнавчо-туристської роботи майбутніх учителів географії, дослідження рекреаційного потенціалу регіону. Під керівництвом Браславської О. В. було захищено 3 кандидатські дисертації із проблем формування професійної компетентності майбутніх учителів та їх підготовки до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії.

Професор Браславська О.В. має 324 публікації, з них 256 наукового та 68 навчально-методичного характеру. Із них: 168 публікацій у наукових фахових виданнях, 5 монографій (2 – одноосібні), 3 навчальних посібника рекомендованих МОН України.

Оксана Володимирівна є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Виступає опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (8 опонувань), кандидата педагогічних наук (12 опонувань).

Протягом останніх років професор Браславська О.В. була заступником головного редактора «Збірника наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини». Брала участь у розробленні держбюджетних тем «Вивчення біорізноманіття як аспект гуманізації освіти студентської та учнівської молоді» (номер державної реєстрації 0100U000316) у 2000 – 2002 рр. і «Трансформація ландшафтних екосистем Центральної частини басейну річки Південний Буг та участь молоді у їх відтворенні» (номер державної реєстрації 0105U007891) у 2006 − 2009 рр.

Кафедра географії та методики її навчання пройшла довгий шлях свого розвитку і, не дивлячись на декількаразову зміну назви, залишилася провідною в системі підготовки майбутніх учителів географії на Черкащині. Колектив кафедри географії та методики її навчання (3 доктори наук, 12 кандидатів педагогічних і географічних наук, доцентів, з них 6 докторантів, 1 аспірант, 4 лаборанти) під керівництвом професора Браславської О.В. є символом високого рівня компетентності у викладацькій справі. Кафедра неодноразово займала перше місце в змаганні з навчально-методичної й наукової роботи.

За багаторічну сумлінну працю та успіхи у професійній діяльності, створення посібників, монографій, завершених наукових досліджень, визнання результатів діяльності в Україні та за її межами Браславська Оксана Володимирівна була відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (№ 118941, травень, 2007 р.), Почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради (серпень, 2011 р.), знаком «Відмінник освіти України» (№ 172, травень 2012 р.), медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (протокол рішення Президії Академії наук вищої освіти України № 7 від 24 жовтня 2017 року).

Володіючи високим рівнем компетентності у викладацькій діяльності, Браславська О. В. читає курси лекцій «Методика навчання географії у профільній школі», «Рекреаційна географія», «Краєзнавство і туризм» та ін.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0852-686X

Publons https://publons.com/researcher/2900679/oksana-braslavska/

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216752379

Бібліометрика української науки http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/

Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Методологія географії. Навчальний посібник (практичний курс) / О. В. Браславська, О. В. Герасименко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 28 с.

Браславська О.В. Методологічна основа краєзнавчо-туристської роботи підростаючих поколінь. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної прсиходидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» 16-17 травня 2019 року, Умань : Візаві. С. -23-25.

Політична географія: навчальний посібник / уклад. О. В. Браславська. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 108 с.

Шкільний туризм. Курс лекцій / уклад. О. В. Браславська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 136 с.

Географія Черкаської області / упорядн. О. В. Браславська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 84 с.

Методика навчання географії у профільній школі Посібник-практикум / уклад. О.В.Браславська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 74 с.

Браславська О. В. Краєзнавство і туризм в історії розвитку школи й педагогічної думки / О. В. Браславська, І. Г. Рожі // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти. – 2016. – С. 94-100.

Браславська О. Активізація професійного самовизначення учнів у закладах загальної середньої освіти /О. Браславська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 1.

Браславська О.В. Методологічні аспекти сучасної рекреаційної географії / О. В. Браславська, І. В. Кравцова // Географія та туризм. – 2018. – Вип. 42. – С. 3–11.

Браславська О.В., Прилуцький П.В. Географічні чинники впливу на стан здоров’я населення / О.В. Браславська, П. В. Прилуцький // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Вип.21. Умань; Видавець «Сочінський М.М.», 2018-С.27-31

Браславська О. В. Європейський досвід реформування географічної освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 17. – С. 296-304.

Браславська О. В., Герасименко О. В. Випереджувальне навчання – необхідна умова для формування предметних географічних компетентностей учнів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 259-264.