КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Геолого-географічний музей Євразії»

Кожна освічена людина хоч раз у житті побувала в музеї, але не кожна усвідомлює їхню роль у сучасному суспільстві: музеї мають важливе просвітницьке значення, а університетські – ще й наукове і освітнє. Адже, як свідчать історичні факти, перші музейні колекції наукового характеру з’явилися саме в університетах.

На природничо-географічному факультеті функціонує «Геолого-географічний музей Євразії», який був створений у травні 2014 року (за наказом ректора УДПУ імені Павла Тичини №368 о/д від 7 травня 2014 р. створено музей на кафедрі загального землезнавства та геології (нині кафедра географії та методики її навчання), керівник – д.геол.н, проф. Половка С.Г.).

Геолого-географічний музей Євразії – це різновид музею, де зберігаються експонати, що мають пізнавальну й історичну цінність. Функціями такого музею є комплектування, зберігання, вивчення та популяризація мінералів, гірських порід, пам’яток історії природи. Його призначення – не лише експозиція кристалів, гірських порід, мінералів, а й формування та розвиток географічної компетентності студентів.

Експонати «Геолого-географічного музею Євразії» є ілюстрацією результатів науково-дослідних робіт науково-педагогічного складу кафедри географії та методики її навчання, навчальних практик студентів, діяльності наукових студентських гуртків.

Багатокількісна колекція мінералів і гірських порід створювалася з метою вивчення їх різноманіття в Євразії та відтворення змін палеогеографічної обстановки території України. Ентузіасти активно збирали зразки ще з 1999 року. У виставленій експозиції музею міститься близько 200 зразків мінералів та гірських порід із різних частин Європи та Азії, що мають пізнавальну цінність як об’єкти що досліджувалися, або досліджуватимуться в подальшому. Крім цього, музей нараховує близько 600 екземплярів різних резервних зразків. Створено електронний каталог класичних зразків мінералів, гірських порід і решток органічного світу минулих геологічних епох.

Діяльність музею сприяє збереженню колекційних фондів мінералів та гірських порід, забезпечує викладачів і студентів університету, вчителів й учнів шкіл регіону матеріалами для наукових досліджень і наочності навчання географії.

«Геолого-географічний музей Євразії» є важливою науковою ланкою освітнього процесу, де проводяться наукові зібрання студентів і науковців, які підвищують свій рівень та обмінюються набутим досвідом, ставлять нові проблемні питання, які потребують вирішення. Вивчення здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання ОС «Бакалавр» і «Магістр» курсу «Геологія з основами геоморфології» здійснюється на базі геолого-географічного музею Євразії. Музейні зразки «вводять» їх у суть геології з використанням сучасних технологій і найпопулярніших форм навчання, розкривають основні задачі професійної діяльності вчителя географії сьогодення.

Функціонування музею уможливлює поєднання теоретичних знань з практичною діяльністю здобувачів освіти, навчає майбутніх учителів спостерігати й аналізувати факти, робити висновки та формувати власне бачення минулого й майбутнього нашої планети. А головне – маючи перед очима експонати, зібрані іншими здобувачами вищої освіти, у студентів з’являється бажання залишити свій слід в історії ЗВО, населеного пункту, країни. На базі фондових матеріалів музею виконуються наукові дослідження студентів і викладачів, які знайшли відображення в курсових, бакалаврських та магістерських роботах.

Фондовими матеріалами музею користуються слухачі МАН Уманщини при виконанні учнівських наукових робіт. На базі музею проводяться тренінги з визначення мінералів та гірських порід з вихованцями міського центру позашкільної освіти «Територія творчості» м. Умань та вчителів географії загальноосвітніх шкіл міста і Уманського району.

«Геолого-географічний музей Євразії» є центром освіти з унікальним, з одного боку, досвідом екскурсійної та гурткової роботи з майбутніми вчителями та, з іншого, – досвідом польових геологічних досліджень для вирішення задач з аналітичної наукової роботи академічного спрямування, формування нового способу мислення, відходу від авторитарних принципів до підвищення мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти, що відповідає сучасним тенденціям освіти.

Отже, матеріали музею широко використовуються під час лабораторних, практичних робіт, самостійної роботи для визначення мінералів та гірських порід; виконуючи традиційні демонстраційні функції експонування, музей водночас стає середовищем навчання, науковим, духовним і розвивальним осередком, центром організації освіти й дозвілля здобувачів освіти, викладачів, науковців.