КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«ІСТОРІЯ КАФЕДРИ»

Природничий факультет в Уманському Учительському інституті було відкрито у 1930 р. Цей факультет під назвою біологічного, природничо-географічного, природничого та знову природничо-географічного існує до нині в УДПУ імені Павла Тичини.

Поява географії як навчальної дисципліни в Уманському державному учительському інституті (УДУІ) пов’язана з випускником соціально-історичного відділу факультету профосвіти Кам’янець-Подільського Інституту Народної Освіти (1923 р.), ст. викладачем, який мав практичний досвід викладання географії під час роботи у Кам’янець-Подільській Трудовій школі № 5 (1923 – 1929) Михайлом Антоновичем Олійником.

Ст. викладач М. А. Олійник

Кафедра географії як окремий підрозділ природничо-географічного факультету (ПГФ) Уманського Учительського інституту, була створена 31 березня 1945 р. Народного Комісара освіти УРСР товариша І.С. Гуленка. Виконувати обов’язки завідувача кафедри було покладено на заступника директора по науковій та навчальній частині інституту Михайла Антоновича Олійника.

Від часу заснування й до закриття кафедри (у 1959 р.), з річною перервою (з 25 грудня 1953 р. по 25 грудня 1954 р), обов’язки завідувача кафедри виконував І. Ф. Висоцький.

Після оголошення набору студентів на спеціальність «Географія» у 1990 р. виникла потреба у відновленні кафедри географічної спрямованості, що й було зроблено у вересні 1993 р. – утворена кафедра географії та методики її викладання. Новостворену кафедру очолив канд. біол. наук, проф. Казидуб Григорій Олексійович. У травні 1994 р. вона була реорганізована у кафедру географії і основ сільськогосподарського виробництва. За керівництва цією кафедрою проф. Г.О. Казидубом професорсько-викладацьким складом було сформовано основу для надання географічної освіти молоді, а саме: розроблено і складено навчальні та робочі плани, підготовлену необхідну навчально-методичну та матеріальну бази для підготовки фахівців із спеціальності біологія і географія.

Проф. Казидуб Г. О. (1928 – 2018 рр.)

У серпні 1997 р. кафедру географії і основ сільськогосподарського виробництва було реорганізовано у кафедру географії та екології. У 2010 р. кафедра отримала сучасну назву – кафедра географії та методики її навчання. З 1995 до 2002 р. кафедру очолював канд. геогр. наук, доц. В.І. Затула. В 2004 р. керівництво кафедрою перейняла канд. пед. наук, доц. О.В. Тімець (нині О.В. Браславська); у 2007 р. – канд. с/г. наук, доц. О.С. Осадчий; у 2009 р. – доктор геогр. наук, проф. Є.В Єлісєєва, з 2011 року кафедру очолила доктор пед. наук О.В. Тімець (нині О.В. Браславська).

Канд. геогр. наук, доц. Затула В. І.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та згідно з рішенням ученої ради УДПУ імені Павла Тичини від 14.07.2005 р. у структурі університету було утворено Інститут природничо-наукової освіти, до складу якого увійшов природничо-географічний факультет. Згодом цей інститут було перейменовано в Інститут природничо-математичної та технологічної освіти. Даний інститут у часи його існування очолював доктор пед. наук, проф. О.М. Коберник.

Підготовка спеціалістів географічного профілю набуває нового змісту. Спеціальність біологія і географія трансформується у спеціальність географія і біологія, на історичному факультеті відкрито нову спеціальність історія і географія (2005 р.).

Згодом відбувається перехід на ступеневу освіту «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

1 червня 2012 р. відбулась реорганізація кафедри географії та методики її навчання, з якої виокремився новий підрозділ ПГФ УДПУ імені Павла Тичини – кафедра загального землезнавства та геології, яку очолив доктор геол. наук С.Г. Половка. Декілька років підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) географічного профілю здійснюють 2 кафедри: кафедра географії та методики її навчання і кафедра загального землезнавства та геології. У 2015 – 2016 н.р. відбулося об’єднання цих двох кафедр у кафедру географії та методики її навчання.

Склад кафедри географії та методики її навчання:
(з ліва на право) доц. Кравцова І.В., викл. Запорожень Л.М., ст. викл. Козинська, доц. Ситник О.І., проф. Браславська О.В., ст. лаб. Макаревич І. М., викл. Кугай М.С., ст. викл. Максютов А.О.

Склад кафедри загального землезнавства та геології з ліва на право (перший ряд з низу): лаб. Слободянюк Ю.В., викл. Барвінок Н.В., доц. Осадчий О.С., викл. Безлатня Л.О., (другий ряд з верху) доц. Лаврик О. Д., ст. лаб. Решетило С. Ю., проф. Половка С. Г., викл. Половка О. А., викл. Панкратенкова Д.О., доц. Миколайко В.П., викл. Миколайко І. І.

Навчальний процес із підготовки спеціалістів географічного профілю, вимагав відповідної кількості фахівців вищої кваліфікації географічної спрямованості. На зорі становлення кафедри до читання лекцій залучалися такі фахівці, за суміщенням із КНУ імені Тараса Шевченка: доктор геогр. наук, проф. В.В., Стецюк, канд. геог. наук, доц. М.М. Мараховський; доктор геогр. наук, проф. І.І. Половина  (нині КНПУ імені М. П. Драгоманова), доктор геол.-мінер. наук, проф. О.Ю. Митропольський  (ІГН НАН України) та доктор геогр. наук, проф. Г. І. Денисик  (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, працює за суміщенням і нині). Були запрошені на постійне місце роботи на посади асистентів кафедри випускники географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка М.О. Синільник, О.В. Таранюк, Т.А. Таранюк, В.І. Затула та Одеського національного університету імені І.І. Мєчнікова – І.П. Козинська (працює і нині); задіяно знаного педагога міста Умані О.І. Ситника – вчителя географії Уманської СШ №2 імені І.Я. Франка (нині Уманська міська гімназія). У різні часи розбудовували й утверджували вагомість географічної освіти на педагогічній ниві фахівці вищої кваліфікації з різних навчально-наукових і науково-дослідних установ України.

За історію існування кафедри географічного напряму з 1997 по 2019 рр. було поглиблено розбудову географічної освіти та науки в УДПУ імені Павла Тичини, налагоджено наукові зв’язки з навчально-науковими та науково-дослідними установами МОН, АПН і НАН України, а саме: Інститутом геологічних наук (ІГН) НАН України, Інститутом географії НАН України, Центральною геофізичною обсерваторією, Вінницьким державним педагогічним університетом (ВДПУ) імені Михайла Коцюбинського, Одеським національним університетом (ОНУ) імені І.І. Мечникова, Мелітопольським державним педагогічним університетом (МДПУ) імені Богдана Хмельницького, Волинським національним університетом (ВНУ) імені Лесі Українки, Дніпровським національним університетом (ДНУ) імені Олеся Гончара, Українським державним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Державною академією статистики, обліку та аудиту. У ці роки створено наукову геологічну лабораторію (17.01.2001 р.; зав. лабораторією проф. С.Г. Половка) та відкрито «Геолого-географічний музей Євразії» (07.05.2014 р.; науковий куратор підрозділу проф. С.Г. Половка).

Нині на кафедрі працює 3 доктори наук (доктор пед. наук, проф. О.В. Браславська (завідувач кафедри), доктор геол. наук, проф. С. Г. Половка, доктор геогр. наук, проф. Г.І. Денисик (за суміщенням); 2 доценти (кандидати геогр. наук О.І. Ситник, І.В. Кравцова); 5 кандидатів наук, на посаді доцента (кандидати геогр. наук О.Д. Лаврик, І.П. Козинська, кандидати пед. наук Л.М. Запорожець, А.О. Максютов, О.В. Герасименко) 6 викладачів (кандидати пед. наук І.Г. Рожі, І.М. Макаревич І. М., кандидат геогр. наук Л.О. Безлатня, викладачі без наукового ступеня: Т.М. Черненко, Р.В. Дідура, С.В. Дяченко); 5 лаборантів (М.О. Пославський (ст. лаборант), Я.Є. Грицкова, О.І. Гуцол, Г.І. Шепітко, О.О. Василенко).

Фото кафедри географії та методики її навчання (2019 р.)

За роки функціонування географічної спеціальності на кафедрі географії та методики її навчання в УДПУ імені Павла Тичини підготовлено понад 1500 спеціалістів – учителів географії та близько 200 магістрів педагогічної освіти – вчителів і викладачів географії.